Specialeansvarlig overlæge i Geriatri til Medicinsk afdeling Sydvestjysk Sygehus

Indrykket: 29.6.2020

Region Syddanmark, Esbjerg

Speciale: Geriatri

Specialeansvarlig overlæge med speciale i geriatri eller intern medicin: geriatri søges til Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, pr. 1. august 2020 eller efter aftale.

Sydvestjysk Sygehus:
Sydvestjysk Sygehus er akut sygehus for patienter bosat i den sydvestlige del af Region Syddanmark. Der er matrikler i Esbjerg, Brørup og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via den Fælles akutmodtagelse (FAM). Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, reumatologi, nefrologi og geriatri) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt.

Geriatri på Sydvestjysk Sygehus:
Sydvestjysk Sygehus ønsker at etablere det geriatriske speciale som en del af medicinsk afdeling. De indlagte geriatriske patienter vil blive placeret på anden etage (D2) i Ny Sengebygning sammen med det nefrologiske/endokrinologisk sengeafsnit. Der er i alt 31 ensengsstuer; fordelt på med 15 ene side og 16 på den anden side af Store Torv. Geriatri får til huse i den ene ende; der planlægges kompetenceudvikling af det eksisterende plejepersonale. Ambulatoriefaciliteter vil i første omgang blive indrettet i forbindelse med et andet ambulatorium for et medicinsk speciale, men på sigt vil geriatrien blive en del af udviklingen af det nye medicinske ambulatorium, der skal bygges og organiseres under fanen; Fokuserede og accelererede patientforløb. Denne organisatoriske indplacering er besluttet for at sikre, at der vil være stabile rammer, ikke mindst for sikring af afvikling af stuegange i en startfase, hvor geriatrien vil råde over få speciallæger og ingen læger i hoveduddannelse. Den nuværende afsnitsledende sygeplejerske for nefrologisk/endokrinologiske sengeafsnit vil ud over disse specialer, fremover ligeledes skulle varetage geriatrien i tæt samarbejde med den specialeansvarlige overlæge. Den specialeansvarlige overlæge og den afsnitsledende sygeplejerske vil således have det daglige driftsansvar for geriatrien.

Der er planlagt ansættelser af yderligere to speciallæger i geriatri, og der arbejdes fokuseret på etablering af geriatrisk introduktionslæge forløb og hoveduddannelsesforløb på SVS Esbjerg hoveduddannelse.

Medicinsk afdeling er kendt for sit gode uddannelsesmiljø for yngre læger, og det vil være muligt fra starten at allokere læger på KBU- og introduktionsniveau til specialet.

Den specialeansvarlige overlæge vil få en nøglerolle i at udvikle det tværfaglige samarbejde med de relevante specialer/funktioner. Der er på sygehuset stor vilje til at understøtte dette, i en erkendelse af at netop tværfagligheden er helt centralt for en vellykket integration af geriatrien. Medicinsk afdeling deltager på daglig basis i stuegang på medicinske patienter i FAM; det kommer også til at gælde geriatrien. Dette til at sikre rette patient i rette speciale fra starten.

FAM – Fælles akut modtageafdeling:
Afdelingen modtager ca. 30-40.000 akutte patienter til samtlige specialer på sygehuset incl. skader. Afdelingen med 63 senge ligger samlet i stueetagen centralt på sygehuset i helt nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 medarbejdere.

Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper både prioriteres og praktiseres. Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra afdelingerne ved behov til de mere komplicerede skader.

Vagtforhold:
Medicinsk afdelings overlæger, herunder også de specialeansvarlige, indgår i vagtfælleskabet for medicinsk afdeling som intern medicinsk speciallægevagt (tilstedeværelsesvagt aften/nat hverdage og i weekends døgnvagt – p.t. 16 læger i vagtlaget). I erkendelsen af at der vil være et stort administrativt og praktisk arbejde forbundet med at etablere et nyt speciale, kan hel eller delvis fritagelse for vagtforpligtigelsen forhandles i forbindelse med ansættelsen.

Overlægestillingen:
Den specialeansvarlige overlæge vil sammen med den afsnitsledende sygeplejerske have det daglige ansvar for driften af det geriatriske speciale, og i samarbejde med afdelingsledelsen sikre at de allokerede ressourcer anvendes hensigtsmæssigt. Den specialeansvarlige overlæge indgår derfor i medicinsk afdelings lederkreds bestående af afdelingsledelsen, specialeansvarlige overlæger, afdelingssygeplejersker samt den ledende lægesekretær. Ud over denne personkreds er også diætistfunktionen samt det palliative team organisatorisk placeret i medicinsk afdeling ,og er i lederkredsen repræsenteret ved den ledende diætist samt den for det palliative team specialeansvarlige overlæge.

Ud over det daglige arbejde i geriatrien på SVS vil den specialeansvarlige overlæge, ligesom medicinsk afdelings øvrige overlæger, skulle varetage stuegang FAM og vagt.

Kvalifikationer:
Speciallæge og overlægekvalificeret i geriatri eller intern medicin: geriatri.

Du brænder for at være med til at implementere det geriatriske speciale på Sydvestjysk Sygehus og er god til både at have fokus på proces og resultat. Se stillingsbeskrivelsen her.

Løn- og ansættelsesvilkår:
I henhold til gældende overenskomst med Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger:
Øvrige oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til konst. ledende overlæge, Majbritt Grønborg Knudsen 79183145, E-mail: [email protected]

Oplysninger om Sydvestjysk Sygehus fås på www.sydvestjysksygehus.dk

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren.

Ansøgningen:
Ansøgningen fremsendes elektronisk med relevante bilag til nedenstående link.

Ansøgningsfristen er d. 13. juli 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt kort efter ansøgningsfristen.

Ansøger bedes forholde sig konkret til de 7 speciallægekompetencer. Er du ikke tidligere overlægebedømt eller bedømt i Region Syddanmark, skal du udfylde dette skema og medsende den din ansøgning.

Arbejdstid: 37 timer

Kontaktperson
majbritt Grønborg Knudsen
Konst. ledende overlæge
Ansøgningsfrist Mandag den 13. juli 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.