Overlæger/afdelingslæger - obstetrik ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH

Indrykket: 8.7.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Gynækologi og obstetrik

To stillinger som overlæge respektivt afdelingslæge (alt efter kompetencer) tilknyttet afdelingens obstetriske sektion er ledige pr. 1. oktober 2020, eller efter aftale.

De to stillinger der skal besættes er i hhv.

 • Føtalmedicin
 • Obstetrik

Såfremt den der ansættes ikke allerede er ekspert (DSOG) vil afdelingen støtte et ekspertuddannelsesforløb for vedkommende, evt. startende med en subspecialistuddannelse.

Gynækologisk Obstetrisk afdeling D er Region Syddanmarks Universitetsafdeling inden for gynækologi og obstetrik, og vi har højt specialiserede funktioner inden for alle subspecialerne. Dette giver også unik mulighed for tæt samarbejde på tværs af subspecialer i såvel klinik som forskning. Vi har et meget tæt og let tilgængeligt samarbejde med SDU og en meget aktiv forskningsenhed med aktuelt 8 gynækologisk- obstetriske professorater tilknyttet.

Vi søger kollegaer med stor interesse for og lyst til obstetrikken på en universitetsafdeling.

Afdelingen har funktioner ved såvel OUH Odense Universitetshospital i Odense som ved Svendborg Sygehus og der kan indgå arbejdsfunktioner ved begge matrikler. For de aktuelle stillinger vil hovedfunktionen være i Odense.

Afdeling D´s opbygning og funktioner

Målsætning

Afdelingen har som overordnet mål at:

 • sikre en høj kvalitet i klinikarbejde, forskning og udvikling, præ- og postgraduat undervisning, pleje samt service.

 • skabe effektive og professionelle patientforløb

 • være en attraktiv arbejdsplads med et lærende miljø

 • have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme.

Funktionsområde
Afdelingen er en af Region Syddanmarks fire specialafdelinger indenfor gynækologi og obstetrik og har højt specialiserede funktion indenfor:

 • gynækologisk onkologi

 • fertilitetsbehandling

 • almen gynækologi

 • urogynækologi

 • obstetrik

 • føtalmedicin.

Afdelingens lægebemanding

 • 43 overlæger, heraf 1 ledende overlæge og 8 professorer.

 • 11 afdelingslæger

 • 4 reservelæger i speciallægeuddannelse i gynækologi og obstetrik

 • 9 reservelæger i med henblik på speciallægeuddannelse i almen blok

 • 5 yngre læger i introduktionsuddannelse.


Som undervisningsafdeling varetager afdelingen specialfunktioner, herunder regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Herudover indgår afdelingen i speciallægeuddannelsen, idet alle Region Syddanmarks uddannelsessøgende læger inden for specialet tilbringer 18 måneder på afdelingen, som led i hoveduddannelsen. Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af læger i almen medicin.

Overlægens/afdelingslægens organisatoriske placering, ansvarsområder og opgaver

Det obstetriske funktionsområde omfatter klassisk obstetrik, medicinsk obstetrik, føtalmedicin og social obstetrik.

Den faste lægelige bemanding inden for obstetrikken omfatter aktuelt 14 overlæger og 4 afdelingslæger. Overlægen/afdelingslægen refererer i faglige spørgsmål til teamansvarlig overlæge respektivt til den specialeansvarlige overlæge i obstetrik.

Kvalifikationskrav

Faglig bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller.
Der lægges vægt på interesse i/dokumentation af forskning inden for obstetrik.

Løn- og ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger respektivt Foreningen af Yngre Læger.

Hør mere

For yderligere oplysninger om stillingerne eller afdelingen kan ledende overlæge Carsten Byrjalsen kontaktes på tlf. 6014 3216 eller e-mail: [email protected].

Din ansøgning

Husk at oplyse stillingsnummer.

Ansøgningsfrist: 21. august 2020, kl. 23.59.

Vi indhenter børneattest, på den der ansættes.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Fredag den 21. august 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.