Afdelingslæge i intern medicin søges til Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus

Indrykket: 11.9.2020

Region Syddanmark, Svendborg

Speciale: Intern medicin

En stilling som afdelingslæge i intern medicin/intern medicinsk dobbeltspeciale er ledig til besættelse pr. 1. november 2020 eller efter aftale.

Brænder du for de akutte medicinske patienter. Vil du være med til at sætte patienten først? Være den læge, der først møder de akutte medicinske patienter ved ankomst til sygehuset, initierer akut diagnostik og behandling.

Vil du være en af de læger, der er kulturbærere i en stor afdeling, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte patient og dennes pårørendes behov, og hvor der stilles krav til samarbejde, tværfaglighed, fleksibilitet og omstillingsparathed? Vil du bidrage positivt i forhold til uddannelse, oplæring og kompetenceudvikling af vores mange uddannelseslæger - og vil du samtidig gerne have mulighed for at have ambulante patienter eller gå stuegang på indlagte patienter.

Om stillingen
Stillingen er i afdelingens fælles akutmodtagelse og kan kombineres med eget grenspeciale, hvor dagarbejdet tilrettelægges i samarbejde med respektive specialeansvarlige overlæge. I vagten indgår du i bagvagtslaget.

Kvalifikationer
Du er speciallæge i et internt medicinsk speciale og kan varetage både akutte og kroniske problemstillinger.
Herudover lægger vi vægt på, at du:

  • kan arbejde selvstændigt og er fagligt ambitiøs
  • vil indgå aktivt i afdelingens arbejde og sikre en fortsat høj faglig kvalitet og optimale patientforløb
  • er fagligt inspirerende og prioriterer patient- og pårørendeinvolvering i både ord og handling
  • har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt
  • prioriterer og har evner/interesse i uddannelse af såvel læger som øvrigt personale
  • har interesse i akut ultralyd og vil medvirke til den fortsatte udbygning indenfor området herunder in situ simulation og hands-on-træning
  • har lyst til - sammen med afdelingens øvrige speciallæger - at bidrage til afdelingens fortsatte udvikling frem mod Svendborg Specialsygehus

FAM er en del af Medicinsk Afdeling M/FAM og er en fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus. Afsnittet modtager akutte medicinske og kirurgiske patienter. Fødsler og prævisiteret akut kardiologi er dog undtaget. FAM er organiseret i Fast Track, modtagelse og sengeafsnit. Afsnittet råder over 16 stationære senge til korte indlæggelser.
I FAM triageres patienterne og sættes i aktuelt behandlingsspor. Nogle patienter behandles og går hjem igen for evt. at fortsætte i et ambulant forløb. Patienter, der kan behandles under 48 timer, indlægges i FAM´s sengeenhed.
Patienter, der kræver en længere behandling, flyttes til aktuelt speciale.

Bemanding i FAM
FAM er dagligt bemandet af en stor tværfaglig personalegruppe bestående af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer ansat i M/FAM. Herudover kirurgiske læger ansat på afdeling A og ortopædkirurgiske læger fra O, samt medicinske læger fra Geriatrisk Afdeling G og Medicinsk Afdeling M/FAM. Derudover er der fast tilknyttet bioanalytikere og radiografer.

Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling, som modtager uselekterede intern medicinske patienter. Afdelingen har i alt 9 afsnit fordelt på 2 matrikler, Svendborg og Nyborg.
FAM, der er en del af Medicinsk Afdeling M/FAM, er en fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus, hvor fødsler og prævisiteret akut kardiologi er undtaget.
Afdelingen er normeret til i alt 80 senge (Medicinsk Sengeafsnit 28, Kardiologisk Sengeafsnit MK/KARMA 36) samt 16 senge i FAM. Optageområdet er på ca. 170.000 indbyggere. Der er årligt ca. 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg. Afdelingens lægestab er normeret til 34 speciallæger og 42 uddannelsessøgende yngre læger. Der er i alt ansat 420 medarbejdere i M/FAM.
Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: kardiologi, endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, infektions- og lungemedicin. Der er ambulatorier indenfor alle specialer inkl. Diagnostisk Center i Svendborg med undtagelse af Mave/tarmmedicinsk Ambulatorium, der er beliggende på sygehusenheden i Nyborg.

Forskning
I Medicinsk Forskningsafdeling, tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM foregår der forskning på et højt nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere ph.d. Afdelingen har en professor, forskningslektorer og aktuelt ph.d. studerende i kardiologi.
Afdelingen er førende indenfor telemedicinske løsninger og har løbende udviklet og efterfølgende implementeret dette i klinisk praksis.

Undervisning
Afdelingen har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer samt almen medicin og speciallæger ansat i 8 intern medicinske specialer. Vi har KBU-læger og intern medicinske introduktionsstillinger.
Vi deltager i undervisningen af medicin-, farmaci- og biomekanikstuderende fra Syddansk Universitet. Afdelingen har 3 uddannelsesansvarlige læger, samt 3 kliniske lektorer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling, som er til besættelse snarest muligt. Du vil i stillingen indgå i den planlagte 16-skiftede medicinske bagvagtsfunktion i 2-holdsdrift med tilstedeværelsesvagt.
Den faglige bedømmelse af dig vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for de 7 kompetenceområder, der svarer til de 7 roller i speciallægeordningen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mette Worsøe på telefon 63 20 21 02, E-mail: [email protected] eller funktionsansvarlig overlæge i FAM Thomas B. Christophersen, tlf.: 41 50 05 10, E-mail: [email protected].

Ansøgning
Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae, samt publikationsliste.
Ansøgningsfristen er 25. september 2020, og din ansøgning modtages gerne elektronisk. Ansættelsessamtaler forventes afholdt efter aftale.

Arbejdstid: 37 timer
Ansøgningsfrist Fredag den 25. september 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.