Overlæge indenfor infektionspædiatri og pædiatrisk immunologi HC Andersen Børne-og Ungehospital, Odense Universitets ...

Indrykket: 15.9.2020

Region Syddanmark, Odense


På HC Andersen Børne-og Ungehospital er en stilling som overlæge inden for fagområderne infektionspædiatri og pædiatrisk immunologi ledig til besættelse fra 1. november 2020 eller efter aftale.

Vi søger speciallæge i pædiatri der har følgende kompetencer:

Faglig profil

  • Dokumenteret interesse og betydelig erfaring i form af ekspertuddannelse eller tilsvarende indenfor pædiatrisk immunologi og infektionspædiatri.
  • Relevant, dokumenteret forskningserfaring/uddannelse.
  • Dokumenterede kvalifikationer indenfor alle 7 lægeroller
  • Minimum 5 års anciennitet som speciallæge

  • Kan tage ansvar for diagnostik, visitation og planlægning af behandling af børn og unge med immunologiske og infektionspædiatriske sygdomme.

  • Være tovholder i særligt komplicerede forløb indenfor ekspertområdet.
  • Erfaring med supervision af de yngre læger indenfor funktionerne herunder i samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge deltager i præ- og postgraduat undervisning indenfor funktionerne.
  • Du skal indgå i afdelingens akut og infektions team, hvilket indebærer en faglige og organisatorisk tilknytning til blandt andet Børnemodtagelsen.

Om infektions og akutpædiatri på HC Andersen Børne og Ungehospital

Infektionspædiatri varetager behandlingen af børn med usædvanlige, svære eller komplicerede infektioner og børn med primær immundefekt. I H.C. Andersen børne- og ungehospital er vi organiseret så teamet for immundefekt, infektions- og akutpædiatri har det daglige faglige ansvar for Børne- og ungemodtagelsen.

Infektionspædiatrisk ekspertise anvendes i afdelingen bl.a. inden for arbejdet med hygiejne, antibiotika og infektionskontrol. Derudover er infektionspædiatri et tværgående fagområde som konsulteres vedrørende infektiøse og immunologiske problemstillinger inden for både neonatologi, børn med behandlingsrelateret sekundær immundefekt (f.eks. pga kemoterapi eller biologisk behandling), sekundær immundefekt relateret til anden kronisk sygdom samt sygdomsmanifestationer hos flygtninge, indvandrere, adopterede, udstationerede og ferierejsende, som har opholdt sig udenfor Europa samt problemstillinger vedr. vaccination.

Forskning og uddannelse

Vi har en forskningsenhed og lægger vægt på, at forskning skal være en integreret del af arbejdet i afdelingen. Vi underviser og modtager studerende i praktik fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og vi har sygeplejestuderende, jordemoderstuderende, pædagogstuderende og psykologstuderende.

Om HCA

Vi er en af 4 pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark og dækker alle RSD’s højt specialiserede funktioner. Der er et tæt samarbejde på tværs af specialer. Derudover dækker vi det pædiatriske speciale bredt, og har i alt ca. 5000 indlæggelser årligt. Ambulatoriet er opdelt i 10 forskellige specialambulatorier, og har godt 32.000 besøg årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer, og at yngre læger tilknyttes de forskellige fagteams, ligesom vi prioriterer tværfagligt samarbejde med vores plejepersonale, psykologer, pædagoger, skolelærere og socialrådgivere.

I løbet af de næste år vil arbejdet mod Nyt-OUH præge afdelingen. Nyt-OUH åbner efter planen i 2023. På Nyt-OUH skal HCA fortsat være et højt specialiseret børnehospital, integreret i det store universitetshospital der rummer alle de for pædiatrien relevante specialer på højt specialiseret niveau som f.eks kirurgi, anæstesi og radiolog.

Bemanding

Aktuelt består lægegruppen af 32 overlæger, 12 læger i hoveduddannelse til pædiatri, 10 speciallæger under subspecialisering, 7 reservelæger i almen blok uddannelse og 2 introlæger. Udover plejepersonale er der ansat 3 socialrådgivere, 6 psykologer, 5 pædagoger/socialpædagoger, 2 diætister og der er tilknyttet skolelærer, legehelte og klovne. I alt er der ca. 400 ansatte i Børnehospitalet.

Vagter

Speciallægen indgår i bagvagtslaget som tilstræbes at være 16 skiftet to-holds drift med vagt på tjenestestedet. Derudover dækker bagvagten en weekend stuegangsfunktion. Der er forvagt og neonatal vagt i tilstedeværelse på afdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

I henhold til personalepolitikken ved sygehuset er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden.

Yderligere oplysninger fås hos specialeansvarlig overlæge Niels Fisker [email protected] eller ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen [email protected]. Rekvirering af faglig funktionsbeskrivelse og funktionsbeskrivelse for afsnitsleder funktionen kan ske hos sekretær Stine Hanghøi stine.hanghø[email protected].

Ansøgning

Bedømmelse af ansøgers faglige kvalifikationer vil tage udgangspunkt i ansøgers egne oplysninger om egne kvalifikationer indenfor hver af de 7 lægeroller.

Ansøgning vedlægges kopi af speciallægeautorisation og CV indeholdende publikationsliste. Den stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”. Ansøgningsfrist er den 4. oktober 2020.

Arbejdstid: 37
Ansøgningsfrist Søndag den 04. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.