Afdelingslæge til Anæstesi EFZK, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, OUH

Indrykket: 9.10.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Anæstesiologi

Afdelingslæge Klinisk Anæstesi (Anæstesiafsnit EFZK samt HBO-enhed)
1 stilling som afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021 eller efter aftale.

Om stillingen
Afdelingslægen vil primært blive knyttet til anæstesiafsnittet for øre-næse-halskirurgi, tand- og kæbekirurgi, plastikkirurgi og øjenkirurgi. Afsnittet har avanceret luftvejshåndtering som særligt interesseområde. Endvidere varetager afsnittet den lægelige drift af enheden for hyberbar oxygenbehandling (HBO). Der vil være mulighed for senere at skifte til andet funktionsområde/afsnit.
Vagten er for tiden 9-skiftet og afholdes på tjenestestedet. Den dækker det kliniske anæstesiområde. Intensivafsnittene samt neuro- og thoraxanæstesi har egne vagthold. I en periode må der påregnes deltagelse i en enkelt dagtid (weekend/søgnehelligdag) på ITA (intensiv) per måned.

Kvalifikationer
Ansøgeren skal være speciallæge i anæstesiologi.
Det forventes, at afdelingslægen aktivt deltager i afdelingens undervisnings-, forsknings- og uddannelsesaktiviteter.

Arbejdssted
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæstesiafsnit samarbejder med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i 2 hovedafsnit, klinisk anæstesi/opvågnings-området og intensiv-området.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med mere end 100 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som undervisningsstillinger i specialet.

Funktions- og stillings-beskrivelse
Vedlagt stillingsopslaget her.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Yngre Læger.

Ansættelse er betinget af en ren børneattest. Afdelingen vil rekvirere attest elektronisk via Kriminalregistret (den ansatte skal kvittere for dette i sin e-boks).

Ansøgning inkl. relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:
Konstitueret ledende overlæge Bjørn Mygil
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V
Odense Universitetshospital

Samtaler vil blive afholdt:
Den 16. november 2020.

Vil du vide mere er du er velkommen til at kontakte
Overlæge Jørgen Fisker
Tlf. 6541 1556

Arbejdstid: 37 timer i gennemsnit pr. uge

Ansøgningsfrist Mandag den 02. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.