Speciallæger til Hjertemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital

Indrykket: 10.10.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Kardiologi

Hermed opslås speciallægestillinger med tilknytning til Hjertesvigtklinikken, Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital (OUH) til besættelse 1. februar 2020 eller efter aftale.

Om afdelingen

Hjertemedicinsk Afdeling B, OUH hører til blandt de tre største, højt specialiserede hjerteafdelinger i Danmark. Afdelingen varetager højtspecialiseret pleje, udredning og behandling af patienter fra region Syddanmark og i stigende omfang også patienter fra region Sjælland. Derudover har afdelingen hovedfunktionsområde for patienterne fra Odense og Nordfyns kommune samt regionsfunktion for de fynske patienter. Afdelingen er organiseret med tre sengeafsnit, et akut kardiologisk modtageafsnit, et kardiologisk laboratorium samt et stort ambulatorium bestående af flere klinikker med særlig funktion.

Vi er en stor afdeling, som har været i markant vækst – både på det kliniske og det forskningsmæssige område. Vi arbejder sammen om at pleje, udrede og behandle patienter med eller mistænkt for at have hjertesygdom – såvel de almindelige, de sjældne, de kroniske, de højt specialiserede og de livstruende. Vi tager ansvar for patienterne på tværs af sektorer og arbejder med udvikling af samarbejdet med det nære sundhedsvæsen. Vi er et meget dedikeret personale, der altid sætter patienten med hjertesygdom først og hele tiden ønsker at udvikle patientforløbene, højne patientsikkerheden og inddrage vores patienter og deres pårørende.

Vi deltager desuden i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinske studenter ved Syddansk Universitet, ligesom vi har uddannelsesforpligtelser overfor yngre læger i introduktionsstilling eller hoveduddannelsesforløb. Vi har også høje ambitioner, når det gælder uddannelse af kommende kolleger.

Afdelingens ledelsesgrundlag kan læses her:


Opgaven

Speciallægen skal være en vigtig og gennemgående aktør for patienten med såvel akut som kronisk hjertesvigt og dermed efterleve begrebet patientsansvarlig læge.

Patienten med både akut og kronisk hjertesvigt vil have forløb i vores hjertesvigtklinik, og indimellem også have behov for forløb i vores kardiologiske laboratorium, intensiv afsnit (Vita) eller i vores stationære sengeafsnit samt i hjemmet. Speciallægen vil derfor få funktioner i såvel vores hjertesvigtklinik, kardiologisk laboratorium, intensivafsnit samt i det stationære sengeafsnit. Speciallægen skal samarbejde med alle de øvrige aktører, der er involveret i hjertesvigtpatientens forløb – det være såvel egen læge som kollegaen på f.eks. Rigshospitalet, men også sygeplejersker i kommunen og patientens pårørende. Speciallægen skal bidrage til at sikre, at patienten med hjertesvigt har et forløb, der lever op til de nationale kvalitetsstandarder, som fastsættes af RKKP, se Dansk Hjertesvigtdatabase. Speciallægen skal medvirke til, at OUHs strategi for palliation implementeres i dagligdagen, se OUHs strategi for Palliation

Det vil være ønskeligt, hvis speciallægen kan udføre højresidig hjertekateterisation. Hvis det ikke er tilfældet, vil speciallægen blive oplært i højresidig hjertekateterisation i kardiologisk laboratorium og forventes på sigt at have fast funktion her. Dette mhp. at fremtidssikre afdelingens udredning og behandling af patienter med avanceret hjertesvigt. Speciallægen forventes at indgå i hele afdelingens samarbejde med STENO i forhold til patienter med multisygdom.

Afdelingens læger er inddelt i tre teams, og afdelingslægen indgår i imagingteamet. Afhængigt af kompetencer vil speciallæge indgå i enten speciallægevagt eller ekkovagt. Speciallægevagten er en tilstedeværelsesvagt til 21.00 på hverdage og fra 8.30-18.00 i weekender. Aktuelt er vagten 9-skiftet. Ekkovagten er en tilkaldevagt og aktuelt 7-skiftet.

Hvis ansøger ansættes som overlæge skal i forbindelse med ansættelsen aftales et ledelsesansvar.

Mod Nyt OUH

Afdelingslægen/overlægen skal have lyst til at bidrage til udviklingen af afdelingen – både fagligt og organisatorisk – frem mod Nyt OUH. På Nyt OUH vil afd. B’s sengeafsnit være beliggende i en sengeslange sammen med afd. T (hjerte-, lunge-, og karkirurgi), afd. J (lungemedicin) og afd. G’s sengeafsnit (geriatri). Ambulatoriet på Nyt OUH vil være et fællesskab med hjerte-, lunge- og karkirurgisk afdeling. Dvs. vi skal indgå i et nye fællesskaber og i tættere samarbejde med andre specialer, og du vil som afdelingslæge/overlæge få mulighed for at forme udviklingen af dette fællesskab.

Vores forventninger til speciallæger i Hjertemedicinsk afdeling B

 • Du er rollemodel for ”Patientens først, Højeste faglighed, og Helhed og Ansvar”
 • Du erspeciallæge i intern medicin: kardiologi
 • Du har forskningskompetencer i form af erhvervet ph.d. grad og/eller disputats
 • Du er dokumenteret forskningsaktiv
 • Du formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
 • Du kan stimulere dine kollegaers udvikling, både mono- og tværfagligt
 • Du deltager aktivt i afdelingens forsknings-, undervisnings- og udviklings- og administrative aktiviteter
 • Du kan skabe struktur i en travl og uforudsigelig hverdag
 • Du er fleksibel og deltager ved behov i afdelingens øvrige funktioner
 • Du er en god kollega, som bidrager til et godt tværfagligt arbejdsmiljø
 • Du påtager dig naturligt det ledelsesansvar, som forventes af en speciallæge

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du med din faglige indsigt, dine visioner for både patient, personale og speciale og dine ambitioner om at nå de mål, vi i fællesskab sætter, bidrager aktivt til, at vi er den hjerteafdeling i Danmark, der på alle parametre yder den højeste kvalitet til patienterne og deres pårørende, og samtidig er den bedste arbejdsplads og blandt de bedste hjerteafdelinger i Danmark.

Løn og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Funktionsbeskrivelser kan læses her:


Har du spørgsmål, så ring eller skriv til:

 • Leder af imaging-teamet, overlæge Mikael Kjær Poulsen
  Tlf. 2479 8402
  E-mail: [email protected]
 • Ledende overlæge Tina Svenstrup Poulsen
  Tlf. 2466 6642
  E-mail: [email protected]


Du bedes i ansøgningen forholde dig til egne kompetencer inden for de syv lægeroller: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker og professionel samt i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Hvis du søger ansættelse som overlæge, skal du udfylde skema mhp overlægevurdering og skemaet skal medsendes ansøgningen. Skemaet og vejledning findes her


Der er ansøgningsfrist den 26.10.2020.
Der afholdes samtaler den 29.10.2020 fra kl. 16.00
.

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Mandag den 26. oktober 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.