Udviklingsorienteret overlæge til Hjertemedicinsk afdeling B, OUH.

Indrykket: 2.11.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Kardiologi

Udviklingsorienteret overlæge til Hjertemedicinsk afdeling B, OUH.

I 2023, når vi flytter ind på Nyt OUH, er vores kardiologiske modtage afsnit (KARMA) fysisk placeret i FAM. Vi skal allerede nu arbejde med denne transformation.

Vi søger derfor en overlæge, som brænder for at bidrage aktivt i dette udviklingsarbejde, der skal fremtidssikre kvaliteten for den akutte hjertepatient i KARMA, hvad angår både observation, pleje, udredning og behandling. Ansættelse snarest muligt.

Stillingen er også slået op som en afdelingslægestilling, og der vil for nuværende kun være mulighed for at ansætte en speciallæge.

KARMA idag

KARMA er OUH’s akutte kardiologiske modtageafsnit, og er fysisk beliggende sammen med sengeafsnit B2. I KARMA varetages initial udredning, observation, pleje og behandling af alle nye patienter kommende fra OUH’s optageområde. Patienterne kan være indlagte i KARMA op til 24 timer, herefter skal de overflyttes til et af afdelingens andre sengeafsnit eller til anden afdeling på OUH eller være klar til udskrivelse.

Arbejdet i B2/KARMA er særligt karakteriseret ved et stort flow. Derfor er et tæt samarbejde mellem alle faggrupper, der er repræsenteret i afsnittet, men også med det præhospitale personale, personalet i FAM og kard.lab. essentielt, og dette samarbejde bidrager i høj grad til at sikre den høje faglige kvalitet i udredning, pleje og behandling, der ydes i dette afsnit.

Afsnittet ledes i fællesskab af afdelingssygeplejerske og afsnitsoverlæge.

KARMA i fremtiden

Det er en forventning, at KARMA flytter til lokaler i FAM på det nuværende OUH, således at det sikres, at samarbejdet i FAM er veletableret, inden flytningen til Nyt OUH i 2023.

Om stillingen

Stillingen fungerer som en projektlederstilling, indtil der foreligger en plan for KARMA’s flytning til FAM.

Halvdelen af tiden er øremærket til udviklingsarbejdet, der skal sikre, KARMA’s flytning til FAM. Udviklingsarbejdet vil foregå i tæt samarbejde med nyansat projektsygeplejerske, der sammen med overlægen udgør et projektteam. Projektteamet leder udviklingsarbejdet i tæt samarbejde med afdelingsledelsen i både afd. B, FAM og afsnitsledelsen i KARMA/B2. Overlægen får dermed afgørende indflydelse på, hvordan OUH sikrer gode forhold for både patient og medarbejder i KARMA på Nyt OUH.

Den anden halvdel af tiden er øremærket til funktioner i afd. B. Disse funktioner aftales ved ansættelse og afhænger af ansøgers kompetencer og ønsker og skal afstemmes med afdelingens behov. Det forventes dog, at overlægen involveres i arbejdet i afdelingens AK-Klinik.

Kort om afdelingen

Hjertemedicinsk afdeling B er en stor afdeling med knapt 350 ansatte, heraf 32 speciallæger og 23 yngre læger. Afdelingen er organiseret med tre sengeafsnit, et akut kardiologisk modtage afsnit, et kardiologisk laboratorium og et omfattende ambulatorium. Hjertemedicinsk afdeling B udgør ét af de fem hjertecentre i Danmark, der varetager højtspecialiserede funktioner. Derudover har afdelingen et stort lokalt optageområde for kardiologiske basispatienter.

Hjertemedicinsk Afdeling B varetager desuden teoretisk og klinisk undervisning af medicinske studenter ved Syddansk Universitet. Endeligt har afdelingen uddannelsesforpligtelser overfor yngre læger såvel KBU-forløb, som introduktionsstillinger samt yngre læger i hoveduddannelsesforløb.

Vores forventninger til dig

 • Du er speciallæge i intern medicin: kardiologi
 • Du er rollemodel for ”Patientens først, Højeste faglighed og Helhed og Ansvar”
 • Du har gode samarbejdsevner og kan lede et projektteam
 • Du påtager dig naturligt det ledelsesansvar, som forventes af en overlæge
 • Du kan arbejde selvstændigt og få følgeskab
 • Du kan formulere skriftlige vejledninger
 • Du kan skabe struktur i en travl og uforudsigelig hverdag
 • Du er en god kollega, som bidrager til et godt tværfagligt arbejdsmiljø
 • Du kan stimulere dine kollegaers udvikling, både mono- og tværfagligt
 • Du deltager aktivt i afdelingens forsknings-, undervisnings- og udviklings- og administrative aktiviteter
 • Du er fleksibel og deltager ved behov i afdelingens øvrige funktioner

Overlægen skal deltage i speciallægevagtlaget. Der er tale om en lang tjeneste fra klokken 8.00 til 21.00 på hverdage og fra 8.30 til 18.00 i weekender og på helligdage.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger om stillingen og selve udviklingsopgaven kan fås ved henvendelse til:

 • afsnitsansvarlig overlæge KARMA/B2 Ahmed Aziz på tlf. 2896 6610 eller mail [email protected]
 • ledende overlæge, Tina Svenstrup Poulsen på tlf. 2466 6642 eller mail: [email protected]

Funktionsbeskrivelse til speciallægevagten findes her

Ledelsesgrundlag for ledende overlæge Tina Svenstrup Poulsen findes her

Ledelsesgrundlag for oversygeplejerske Helle Marie Mogensen findes her

Du bedes i ansøgningen forholde dig til egne kompetencer inden for de syv lægeroller
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder. For yderligere information se her. Ansøgere skal derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og dokumentere kvalifikationer inden for kompetenceområderne. Skemaet til brug ved bedømmelse af lægefaglige kompetencer (overlægebedømmelsen) vedr. de 7 kompetenceområder kan findes her og skal udfyldes af ansøger. Udfyldt bedømmelsesskema skal fremsendes sammen med ansøgning, CV, dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse samt øvrige relevante bilag. En forudsætning for ansættelse som overlæge er 5 års forudgående ansættelse som speciallæge.

Stillingen søges elektronisk via nedenstående link. Der er ansøgningsfrist den 29. november 2020. Der forventes afholdt samtaler den 8. december 2020 fra klokken 16.00.

Arbejdstid: 37 timer

Ansøgningsfrist Søndag den 29. november 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.