Ledende sygeplejerske/enhedsleder til nyetableret sundhedsenhed i Kriminalforsorgen Sjæ...

Indrykket: 9.7.2020

Kriminalforsorgen, Ringsted

Er du vores nye enhedsleder, der har interesse for at løfte en spændende ledelsesfunktion i en nyetableret sundhedsenhed. Har du flair for at skabe flow i administrative arbejdsgange og sikre kvalitativ opgaveløsning? Kan du være bindeled mellem behandlingsmæssige fagligheder?

Vi søger en ledende sygeplejerske/enhedsleder med stærke faglige og personlige kompetencer, der har lyst til at være en del af ledelsen af sundhedsbetjeningen i Kriminalforsorgen Sjælland.

Som Kriminalforsorgen Sjællands nye ledende sygeplejerske/enhedsleder får du en helt særlig mulighed for at sætte dit præg på den fremtidige sundhedsfaglige betjening af områdets indsatte, og for at sikre kvaliteten og sammenhængen i sundhedsydelserne for en interessant patientgruppe med mange forskellige sundhedsrelaterede behov, og i rammer som i høj grad adskiller sig fra det øvrige sundhedsvæsen.

Kriminalforsorgen har ca. 836 pladser, hvoraf 166 pladser henhører under Herstedvester fængsel, som er Kriminalforsorgens specialinstitution for fængsels- og forvaringsdømte, der har behov for psykiatrisk og psykologisk behandling. Den nyetablerede sundhedsenhed skal betjene ca. 670 indsatte i 2 fængsler og 9 arresthuse.

Du bliver en del af en nyetableret sundhedsenhed, hvor du i et tæt samarbejde med den kliniske overlæge og afdelingsleder, eksternt tilknyttede psykiatere samt sundhedsenhedens sygeplejersker, fængselsbetjente og lægesekretærer skal være med til at etablere og drive en ny fælles sundhedsenhed, hvor den lægefaglige sundhedsbetjening af de indsatte i områdets fængsler og arresthuse hjemtages og fremadrettet varetages af sundhedsenheden. Du skal i tæt samspil med den kliniske overlæge stå i spidsen for etablering, udvikling og drift af en sammenhængende sundhedsenhed og herunder sørge for den nødvendige faglige kvalitetssikring af sygeplejearbejdet på tværs af områdets matrikler.

Enhedslederen for sundhedsenheden har ansvaret for ledelsen af områdets sygeplejefaglige behandling af områdets indsatte. Enhedslederen er delegeret personaleledelsesansvar for ca. 11 medarbejdere og refererer til den kliniske overlæge og områdechefen for resocialisering.

Hovedopgaver

 • Faglig ledelse og personaleledelse af sundhedsenhedens medarbejdere
 • Sætte kursen for det behandlingsrettede arbejde, herunder at omsætte og formidle målsætninger
 • Sikre kvaliteten af enhedens opgaveløsning, og at den sygeplejefaglige betjeninger ligger inden for Kriminalforsorgens såvel som sundhedsmyndighedernes rammer
 • Sikre hensigtsmæssige arbejdsgange og koordinering af indsatser på tværs af faggrupper med henblik på at sikre sammenhængende patientforløb
 • Sikre optimal anvendelse af enhedens ressourcer
 • Sikre målopfyldelse inden for egne fagområder i relation til fængslets mål- og resultatplan
 • Ansvarlig for kontinuerlig kvalitetssikring, herunder udarbejdelse af instrukser, forberedelse og opfølgning på sundhedsfaglige tilsyn
 • Etablere og opretholde positive samspilsrelationer med relevante samarbejdspartnere
 • Sikre, at Områdesundhedsenheden er kendt som en attraktiv og udviklende arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø

Vi forventer, at du har danske autorisation som sygeplejerske, bred klinisk erfaring med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring, og gerne have en ledelsesmæssig videreuddannelse eller en akademisk overbygning.

Vi lægger vægt på, at du har dokumenteret erfaring med at lede, drive og udvikle en klinisk enhed, herunder erfaring med at arbejde i tværfaglige teams, og har erfaring med at løse opgaver inden for både strategisk ledelse, faglig ledelse, personaleledelse og driftsledelse.

Den rette kandidat

 • Er åben, respektfuld og direkte i sin kommunikation
 • Er løsningsorienteret med fokus på helhedsforståelsen
 • Har kendskab til og flair for kvalitetsudvikling, planlægning og økonomistyring
 • evner at opbygge relationer og sikre et godt samarbejde
 • har gennemslagskraft, personlig integritet og formår at skabe bred opbakning til nye forslag og ideer
 • er rollemodel for det gode samspil og et velfungerende arbejdsmiljø
 • trives med at arbejde sammen med andre på tværs af faglighed og geografisk placering
 • arbejder selvstændigt, struktureret og har et godt overblik
 • er fleksibel og klar til at give en hånd med i særlige situationer

Vi tilbyder dig, at blive en del af et tværfagligt stærkt miljø i Områdekontoret. Vi er inde i en rivende udvikling, men samtidig lægger vi vægt på, at vores hverdag følges af en god omgangstone, hjælpsomhed og et fokus på, at der for den enkelte medarbejder er en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.

Løn og ansættelsesvilkår:

Stillingen er med tiltrædelse 1. oktober 2020. Stillingen er en fast fuldtidsstilling. Stillingen er ikke omfattet af reglerne om højeste arbejdstid (tjenestetid), men som udgangspunkt med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse og aflønning sker efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010, organisationsaftale for sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandsansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte) samt aftale om ny løn i Kriminalforsorgen – for sygeplejersker.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen

Arbejdsstedet er Områdekontoret i Ringsted, Tinggade 15, Ringsted. Dog forventes det, at der er tilstedeværelse på alle områdets matrikler.

Kriminalforsorgen Sjælland omfatter 5 institutioner bestående af lukkede fængsler, 1 åbent fængsel, arresthuse, 2 KiF afdelinger, 1 pension og Områdekontoret i Ringsted.

Områdekontoret varetager ledelse og styring af driften i området. Områdekontorets opgaver er derfor styring, controlling og kvalitetssikring i forhold til områdekontorets institutioner, samt bistand til løsning af klientnære opgaver. Det vil endvidere være områdekontorets ansvar at prioritere og koordinere områdets samlede ressourcer og aktiviteter.

Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 750 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til www.Kriminalforsorgen.dk

Ansøgningsfristen er den 20. august 2020 kl. 12.00

Vi forventer at afholde samtaler den 27. august 2020.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Kriminalforsorgen opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Områdechef for resocialisering Rikke Herskind Romonoff, tlf. 72554720 eller sundhedsfaglig konsulent Marie Thorning, tlf. 72554564. (Begge træffes ikke i ugerne 30 – 32).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mai-Britt Rasmussen, tlf. 72554595 eller HR-konsulent Michelle Mønster Petersen, tlf. 72555599 (begge træffes ikke til og med den 28. juli 2020).
Kontaktoplysninger Kontakt Rikke Herskind Romonoff på email [email protected] eller telefon 72554720, hvis du har yderligere spørgsmål.
Klik på knappen herunder for at se stillingen hos Kriminalforsorgen.
Ansøgningsfrist Torsdag den 20. august 2020
Kriminalforsorgen driver de danske fængsler og arresthuse og fører tilsyn med dømte uden for fængslerne. Kriminalforsorgen fuldbyrder straf og medvirker til at begrænse kriminalitet. Kriminalforsorgen bidrager til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Kriminalforsorgens vigtigste opgaver er at drive landets fængsler og arresthuse, føre tilsyn med dømte på fri fod og deltage i kriminalitetsforebyggende arbejde. Det gør vi i et tæt samarbejde med domstolene, anklagemyndigheden og politiet. Sammen med disse myndigheder hører vi til Justitsministeriets område.

Kriminalforsorgen har også andre opgaver: Vi driver to udrejsecentre, udarbejder personundersøgelser af sigtede, fører tilsyn med psykisk syge kriminelle, som får behandling i psykiatrien, samt administrerer ungekriminalforsorgen, der – som led i indsatsen mod ungdomskriminalitet – fører tilsyn med de reaktioner og forløb, som ungdomskriminalitetsnævnet tildeler. Kriminalforsorgen transporterer også varetægtsfængslede og bevogter dem, f.eks. når de er i retten.

Kriminalforsorgens opgave er todelt. Dels sørger vi for orden og sikkerhed i vores institutioner. Dels giver vi de dømte tilbud om uddannelse og personlig udvikling, så de senere kan leve et liv uden kriminalitet.