Vil du være med til at forme fremtidens intensivsygeplejersker?

Indrykket: 16.11.2020

Region Syddanmark, Odense

Speciale: Intensiv sygepleje

Neurointensivt Afsnit NIA søger kliniske vejledere til specialuddannelsen i intensiv sygepleje


Som klinisk vejleder har du ansvar for at varetage den kliniske uddannelse af kursister i specialuddannelsen i intensiv sygepleje, og bidrage til et læringsmiljø hvor systematisk, superviseret klinisk uddannelse sikrer tranfer mellem den teoretiske viden og praksis.

For at være klinisk vejleder, skal følgende kriterier være opfyldt eller opfyldes inden for en kortere periode:

 • Specialuddannelse i intensiv sygepleje
 • 1/6 diplom i postgraduat klinisk vejledning eller tilsvarende uddannelse, eller interesseret i at erhverve uddannelsen i efteråret 2021

Som klinisk vejleder forventes der, at du har en selvreflekterende og kritisk analyserende tilgang til problemløsning i den intensive sygepleje. At du er fagligt engageret med en høj grad af selvledelse og samarbejdsevne, samt udviser motivation for og medvirker til implementering af udviklingstiltag og skabelse af et godt lærings- og uddannelsesmiljø.

Da kursisterne har min. 50% tilstedeværelse i dagtid (7-19), forventes der, at du har vagter der giver mulighed for, at kursisten får 25% af sin arbejdstid dækket med samtid med dig.

Som klinisk vejleder vil du indgå i teams med gruppen af kliniske vejledere. Det giver mulighed for sparring, deltagelse i to årlige temadage, ajourføring med nyeste viden inden for både det intensive felt, samt opretholde og udvikle dine pædagogiske kompetencer. Desuden får du mulighed for at ”nørde” i den gode sygepleje og bidrage til udvikling af fremtidens intensivsygepleje.

Pædagogiske opgaver


 • Varetager klinisk supervision, undervisning og vejledning, således at kursisten kan udvikle de kompetencer, som specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje sigter imod
 • Understøtte udvikling af den enkelte kursists faglighed, selvstændighed og motivation for læring i klinisk praksis
 • Sikre at transfer af teoretisk viden og klinisk erfaring understøttes hos den enkelte kursist
 • I samarbejde med kursisten sikre at planlagte refleksioner og formative evalueringer afholdes og dokumenteres jf. læringsmålene i uddannelsesplanen

Administrative og koordinerende opgaver


 • Sikre planlægningen af de enkelte kursistforløb i samarbejde med kursisten, herunder at samtaler afholdes og dokumenteres jf. uddannelsesplanen
 • Ansvarlig for at udarbejde skriftlig summativ evaluering til kursisten i hver klinisk uddannelsesdel
 • Medansvarlig for arbejdsplanlægningen således at sammenfaldende arbejdstid sikrerKl min. 25% af kursistens arbejdstid
 • Ved behov og udfordringer i forbindelse med vejlederrollen eller kursistens uddannelsesforløb informerer og søger sparring hos den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og/eller afdelingssygeplejerske, samt øvrige kliniske vejledere
 • I samarbejde med kursisten og arbejdstidsplanlæggere ansvarlig for, at der planlægges seks vejledningsdage pr. uddannelsesdel, samt at der skabes mulighed for yderligere afholdelse af refleksion to gange om måneden
 • I samarbejde med kursisten ansvarlig for at afholde formative evalueringer og refleksion

Udviklingsopgaver


 • Ajourføre egen viden, færdigheder og kompetencer inden for det intensive speciale
 • Ajourføre egen viden om indhold, struktur og rammer for specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje (National uddannelsesordning og Uddannelsesplan OUH)
 • Medansvarlig for at funktionen som klinisk vejleder opdateres og udvikles i samarbejde med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og afdelingssygeplejersken
 • I samarbejde med den uddannelsesansvarlige sygeplejerske og øvrige kliniske vejledere bidrager til udvikling af det kliniske uddannelsesforløb og læringsmiljøet i afsnittet
 • Deltager i planlagte temadage/møder for kliniske vejledere i specialuddannelsen i intensiv sygepleje

Honorering: Der ydes tillæg for specialuddannelse i intensiv sygepleje og varetagelse af funktionen som klinisk vejleder.

Hvis du er interesseret i at vide mere om stillingen kan du kontakte Uddannelsesansvarlig sygeplejerske Tine Andersen på tlf. 2937 7182.

Løn- og ansættelsesforhold


I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet, og er omfattet af aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist 11. december 2020

Samtaler i uge 51

Der vil ved ansættelse blive inehentet børneattest

Arbejdstid: Fuld tid

Ansøgningsfrist Fredag den 11. december 2020
Region Syddanmarks hovedopgave er sundhedsvæsenet. Regionen har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling og driver en række højt specialiserede sociale tilbud.
Region Syddanmark er politisk styret af regionsrådet. Koncerndirektionen varetager den administrative og strategiske ledelse i Region Syddanmark. Regionens kerneopgaver løses i driftsorganisationen og stabsorgansiationen understøtter driften i en række centrale, administrative funktioner.